Aktuality

    E-SHOP PRO KLIENTY ČESKÉ POJIŠŤOVNY

    12.01.2018 | 

    Vítáme Vás na nově spuštěném E-shopu pro klienty České pojišťovny, na kterém naleznete originální reklamní předměty k aktuálním kampaním.

xxxxxxxxx


Reklamační řád společnosti REDA a.s.

 

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží ve firmě REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, IČO 18828507 (dále jen prodávající).

1.       Úvodní ustanovení

1.1.           Prodávající odpovídá za vady, kterou má zboží v okamžiku předání kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2.           Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

1.3.           Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Vadou je také každý rozpor mezi vlastnostmi zboží a dohodou jaké vlastnosti má zboží vypadat, uzavřené mezi ČP a Redou.

1.4.           Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, používání v rozporu s dodaným návodem k použití, údržby v rozporu s dodaným návodem k údržbě, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno za podmínky, že jde o materiál splňující parametry kvality dohodnuté s ČP, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou.

2.       Povinnost kupujícího

2.1.           Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 1.1., 2.3. a 5.1. Reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto Reklamačním řádu.

2.2.           Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

2.3.           Není-li poškození zásilky při předání zjevné, je kupující povinen písemně, popřípadě emailem prodávajícímu oznámit při reklamaci vady vzniklé při přepravě následující informace: název a adresu kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné, popřípadě emailové oznámení musí kupující zaslat prodávajícímu nejpozději do 7kalendářních dnů po doručení zásilky. K tomuto oznámení můžete využít tento reklamační list .

3.       Nároky z vad zboží

3.1.           Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§345 odst. 2 Obchodního zákoníku) může kupující:

-          požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné

-          opravu vadného potisku

-          požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku

-          odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

-          požadovat dodání chybějícího zboží

3.2.           Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas společně s dostatečným prokázáním existence kupní smlouvy na zboží (např.kopií dodacího listu nebo faktury) a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.3.           Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

-          požadovat odstranění vad zboží

-          požadovat dodání chybějícího zboží

-          požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb

3.4.           Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání porušení zásad hygieny (u textilu nenošené, neušpiněné a neprané zboží, pouze vyzkoušené, zboží je vráceno včetně původních visaček a obalu) a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu.

4.       Místo uplatnění reklamace

4.1.           Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Brně, Hviezdoslavova 55d, PSČ 627 00.

4.2.           Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující na formuláři prodávajícího - „Reklamační list", který je nedílnou součástí eshopu.

V případně vlastního písemného oznámení reklamace, musí obsahovat tyto nezbytné údaje:

-          název (jméno) kupujícího

-          místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)

-          název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží

-          popis vady zboží

-          volbu nároku z vad zboží

-          datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

-          datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení

4.3.           V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5.       Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace)

5.1.           Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

-          při osobním odběru nejpozději do 7-mi kalendářních dnů ode dne převzetí zboží

-          při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7-mi dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce

-           pokud jsou reklamovány jiné vady než vady vzniklé při dopravě, do 30 dní od převzetí zboží

5.2.           Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 12 měsíců po předání zboží kupujícímu.

5.3.           Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.4.           Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.5.           Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5.6.           Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči společnosti REDA, a.s.

6.       Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1.           Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 30kalendářních dní ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

7.       Závěrečná ustanovení

7.1.           Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

7.2.           Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Systém právě provádí akci na pozadí, vyčkejte prosím dokud akce neskončí.